Douglas Gordon

Douglas Gordon

Worship, co-Chair
Rev. Lewis Kain
Chair of Congregation Care
Edward Vanderwall